Information om pågående projekt

Till sommaren drar förhoppningsvis en stor utbyggnad av fiber igång. Det omfattar då både norra och södra sidan om Tåsjön, och de byar där det funnits ett större intresse!

Här kommer lite information om vad som gjorts och vad som förhoppningsvis kommer att hända.

Bakgrund

Projektet kommer att genomföras i samverkan mellan två ekonomiska föreningar, Tåsjöbergets Fritidsanläggningar (TFEK) och Västertåsjö Fiberförening (”fiberföreningen”). Upprinnelsen är att två personer i Kyrktåsjö gjorde ett stort arbete med att samla in intresseanmälningar runt hela Tåsjön, detta gjordes under TFEK:s flagg. Man arbetade även hårt med att undersöka vilka olika sorters bidrag som kunde bli aktuella, och tog kontakt med respektive myndighet för vidare diskussioner. Det bidrag som var aktuellt i detta skede var bidrag för att förlägga ortssammanbindande nät (OSN), det vill säga att knyta ihop våra byar.

TFEK tog tidigt kontakt med fiberföreningen, och ett försök att överlåta hela projektet i fiberföreningens namn gjordes, fiberföreningen är ju av naturliga orsaker mer van att hantera fiberutbyggnad. Det gick tyvärr inte då bidragsansökningarna redan hade initierats i TFEK:s namn. Istället finns nu en representant för fiberföreningen med i TFEK:s styrelse med uppgift att vara en länk mellan föreningarna i detta projekt.

Arbetet fortsatte med att fiberföreningen undersökte ytterligare bidrag för att kunna bygga områdesnät (ON), det vill säga bidrag för att kunna ansluta fastigheter till fibernätet.. Glädjande nog fick man även detta bidrag.

Kort sagt TFEK har sökt och fått pengar för OSN, och fiberföreningen har sökt och fått pengar för ON.

Nuläge

Vi har nu i dagarna gått ut med anbudsunderlag och påbörjat upphandling av entreprenörer för de olika momenten (förläggning, material, installation, operatör). Det är lite olika krav på upphandlingsform för de olika bidragen, men vi har annonserat och skickat ut alla upphandlingar samtidigt för att vi ska vara i samma fas i de båda projekten. Det ligger totalt fem upphandlingar ute, i början av mars är det dags för anbudsöppning och utvärdering.

Arbetet framöver

Under förutsättning att anbuden som lämnas håller sig inom budget, är det dags att kavla upp ärmarna! Efter obligatorisk överprövningstid är det dags att ta kontakt med de entreprenörer som vunnit respektive upphandling och börja planera arbetet mer i detalj.

Om allt går som planerat kommer utbyggnaden att omfatta:

  • Tåsjöedet till Karbäcken med nod i Kyrktåsjö.
  • Rotnäset till Skansnäset.
  • Västertåsjö till Svedje med sjöförlagd fiber.
  • Mon till Lövvik med sjöförlagd fiber..
Bookmark the permalink.

Comments are closed.